یک موتور خوشگل در حال عبور از وسط یک ماشین خوشگلتر!!!