ببخشيد ! ميشه بگي اين چه تيپيه!

تو اين سيا زمستوني، خوش تيپي هم از اين دردسرا داره!