آرايشگاه قصر عروس كابل، داراي مدرك بين المللي از ايران!