عكس يادگاري داريوش، بهروز وثوقي و عارف!

همه با هم، يه دل ميگه برم برم، يه دلم ميگه….!