سگ دستي!!!

پول مي دهيم به گدا، مرد جدا، سگ جدا!!!