تو اين سيا زمستوني، خوش تيپي هم از اين دردسرا داره!