عکسی نادر از آرامش استقلال و پرسپولیس در کنار هم!!!!