آقاي دزد محترم، اسنادو رد كن بياد!

آدم عوضي، نيم ساعته ما رو معطل كردي…!!!

راه حل عملي براي پيشگيري از سرقت كپسول آتش نشاني!!!

آخه آدم بي شعور…!

اين آقاهه كه داشت اينجا رو تميز مي كرد، كجا رفت!!!

مرسي! گربه ات خيلي خوشمزه بود!

مرسي! گربه ات خيلي خوشمزه بود!