عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم مل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از داماد کشون!!!

داماد کشون!!!

داماد کشون!!!

عکس تابلو از ماچ خیلی عاشقانه!!!

ماچ خیلی عاشقانه

ماچ خیلی عاشقانه

حمل همسر در بسته بنديهاي مناسب!!!

آرايشگاه قصر عروس كابل، داراي مدرك بين المللي از ايران!

خركشان از اينجا تا سفره عقد!!!

پارك عشاق دلخسته!!!