ببخشيد ! ميشه بگي اين چه تيپيه!

آقاي دزد محترم، اسنادو رد كن بياد!

اين خانومه چيكار كرده، بچه اش اينجوري شده!

چگونه و كجا زيپ شلوار جورج بوش را درست كنيم!

حاج اقا نظر به راست مي فرمايند!!!

آقا فيله از چي ترسيدي رفتي اون بالا!

آدم عوضي، نيم ساعته ما رو معطل كردي…!!!