عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم مل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از داماد کشون!!!

داماد کشون!!!

داماد کشون!!!

عکس تابلو از ماچ خیلی عاشقانه!!!

ماچ خیلی عاشقانه

ماچ خیلی عاشقانه

سگ دستي!!!

تو اين سيا زمستوني، خوش تيپي هم از اين دردسرا داره!

لحظه غم انگيز پيش از مرگ يك كشتي كچ كار!!!!!

اين آقاهه كه داشت اينجا رو تميز مي كرد، كجا رفت!!!