نقاشی روی زمین به شدت تابلو!!!

نقاشی تابلو

خودكشي ناغافل بوسيله آينه توالت!!!!

اتاق كار بابائي شب عيدي اين شكلي شده!!!

اتاق كار بابائي شب عيدي اين شكلي شده!!!

عكسي از خودكشي در ملاء عام!!!

عكسي از اعدام در ملاء عام!!!