ای بابا! خرسی یاد جوونیامون بخیر!

ای بابا! خرسی یاد جوونیامون بخیر!

ای بابا! خرسی یاد جوونیامون بخیر!

عکس تابلو از سگ غواص!!!

عکس تابلو از سگ غواص!!!

عکس تابلو از سگ غواص!!!

عکس گرفتنو زود تموم کن، میخوام اینو بخورم!!!

one_crazy_old_woman_one_calm_cat

منم که خوابم………..!

منم که خوابم...........!

منم که خوابم...........!

عکسی نادر از آرامش استقلال و پرسپولیس در کنار هم!!!!

سگ دستي!!!

واي! شرمنده ام كردي عزيزم!