شنیدین آمار بازدید وبلاگ تابلو از دو میلیون نفر گذشته!!!

شنیدی آمار بازدید وبلاگ تابلو از دو میلیون نفر گذشته!!!

شنیدی آمار بازدید وبلاگ تابلو از دو میلیون نفر گذشته!!!

8 Responses

  1. شایعه است

  2. چی میگی
    خوبه

  3. BAMAZE BOD

  4. بابا تو عجب چاخانی ای ها!!!!!!!!!!

  5. vay vay vay che ajibe bad chi shod?

  6. bikari adamo be che karayi vadar mikone

  7. یه کلاغ چهل کلاغ به این میگن

  8. خنديدم بروبابا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: