علی دائی هم حاجی شده!!!

علی دائی هم اجی شده!!!

علی دائی هم حاجی شده!!!

6 Responses

  1. مشکلی نداره حاجی بشه یا نه، مشکل در چیزهای دیگه این آقاست.

  2. جونم به قول نظر بالایی می خواهد حاجی باشه یا نه برای ما هیچ فرقی نمیکنه *

  3. اونم مثل بقیه ادمها

  4. حاجی که از مکه میاد ریش داره 666سه تا 6 داره بقالی سر کوچه کیشمیش داره بچه که از خواب پا می شه جیش داره پشه رو نگو نیش داره علی دائی موبایل و تسبیح داره

  5. kholase dayi jan nokaretam yashasin torka

  6. بي مزه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: