سقوط سوپرمن کوچولو !!!

6 Responses

  1. superman i think

  2. خيلي خنديدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. ببين به خاطر يه چشمك زدن خودشو به چه روزي در آورده

  4. عكس هاتونو با موبايل نميشه ديد

  5. حال كردم بابا دمتون گرم

  6. آخي! همين ميشه ديگه! شرط ميبندم اين الان معتاد شده افتاده تو جوب ماشين شهرداريم از روش رد شده!
    طلفكي دلم سوخت براش!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: