خواب روی میله مترو !!!

8 Responses

  1. ببخشید میشه بگید منظور از این عکس چیه

  2. خوابیده یا مرده

  3. كاش من جاي اون بودم

  4. بنده خدا حق داره – جا پیدا کنید بیاد پایین!!!

  5. اون وقت شما بگين مرداي ايراني هيزن !!!!
    ببين بيچاره زنه از دست مردا كجا رفته!!!!

  6. ولی احسان جان ثابت کردی هیزی زن نیست مرده

  7. از كجاش فهميدي مرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  8. تابو تر عكس اون آقاهست كه خواستن ناشناس بمونه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: