ببخشيد ! ميشه بگي اين چه تيپيه!

خواب روی میله مترو !!!