اين آقاهه كه داشت اينجا رو تميز مي كرد، كجا رفت!!!