آدم زن ذليل از اين تابلو تر ديده بوديد؟؟

Advertisements

10 Responses

 1. نه دو ست من اما آن د استان کو ر وچلاق ر ا شنیده بو دید که با هم دو ست شد ند این دو در جنگل بو د ند و و قتی جنگل آتش گر فت دو ستی آن دو با عث شد هر د و از جنگل فر ار کنند در ست به مانند همین تابلو عکسی که گذ اشتید شاید این دو هم این گو نه هستند

 2. دم خانومه گرم!

 3. آقا در حال وزن کم کردنن. خانومه داره کمک مي کنه

 4. نمايش قدرت در ملا عام

 5. خاك تو سره اقاهه

 6. بابا اونها رو ول کنید
  این دوتا نزدیکتریرو بچسبید
  lol

 7. خاک تو سر مرده

 8. B maze bo0d…………………..

 9. به هر حال باید یکی شد خوب اینم یه جورشه دیگه

 10. کنار هم یا بالا و پایین بودن… مهم با هم بودنه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: