استفاده ابزاري از عيسي مسيح جهت كسب درآمد!

گدايي مدرن

اين يك نوع گدايي كاملا حرفه ايست كه وجود آدم را به لرزه در مياره . ميشه آدم از كنار اين مريم مقدس و فرزند مرده اش بگذرد ولي كمكي نكند؟ فكر مي كنيد ورژن ايراني اش چه شكلي مي شود ؟؟