با يه دست دو تا هندوانه برداشتن از اين تابلوترهم مي شود ؟

2iqkgbb1.jpg

اين مرد روستايي كه با دختر دست راستي دوست بود به اصرار خانواده اش مجبور به ازدواج با دختر دست چپي ميشود و بعد …

خوب اون دل هيشكي رو نميشكنه و هر دو را مي گيرد و هم به سنت احترام مي گذارد و هم تجدد را ارج مي نهد . فكر مي كنيد كدوم يكي از اين دخترا الان خوشحال ترن ؟

ليلا فروهر هم عاقبت به خير شد!

ليلا فروهر