شايعه تابلوي كامليا انتخابي فرد و علي دايي!

كامليااين فقط يك شايعه است . يك شايعه دردناك . راجع بهش چند جا خوندم . خانمي كه ادعا مي كنه با علي دايي در آلمان هم خانه بوده است و كتابي هم در اينباره نوشته و افشاگري هايي كرده است . من نه مي خواهم به صحت اين مطلب بپردازم و نه چيز ديگه . فقط مي خوام بگم مردم خيلي اعتماد به نفس دارن كه با اين قيافه تابلوشون كه مثل زناي رختشور مي مونه ادعاهايي به اين بزرگي مي كنن!  باز اگه يه قيافه اي داشت يه چيزي ! طفلك علي دايي !!

نانسي هم خوب تابلوييه !!

نانسي

ملكه زيبايي عرب يعني واقعا اينقدر زيباست و يا همش اثر تبليغ رسانه هاست !!